Veg Steam Momo (10)

£6.99

Served with tomato chutney